Whitehorse, South Dakota Area Code

Whitehorse, SD Area Codes are


Whitehorse, SD is officially utilizing one area code which is area code 605.

In addition to Whitehorse, SD area code information read more about area code 605 details and South Dakota area codes.

Whitehorse, SD is located in Dewey County and observes the Mountain Time Zone. View our Times by Area Code tool.

South Dakota Area Code Map